Juelsmindebanen 7. etape – Ørnstrup Station – ca. 12 km

En folder med oversigt over de 8 etaper langs Juelsmindebanen kan hentes her: Juelsmindebanen PDF

Rutebeskrivelsen med kort kan hentes som print her: 7.etape PDF

Ruten kan ses på hedensted.dk/ture, hvor man evt. kan følge sin placering via GPS.

Juelsmindebanen 7. etape – Ørnstrup Station – ca. 12 km

Parkering ved Torsted Kirke

Torsted Kirke
Kirken lå tidligere frit i landskabet mellem de to landsbyer Torsted og Ørnstrup.

Kirken er en romansk frådstenskirke (kalksten). De store fundamentsten, der ligger ved kirkens vestside vidner om, at kirken tidligere har haft et tårn. Det blev revet ned allerede i senmiddelalderen. Til gengæld fik kirken sit våbenhus på den tid.

Kirken ligger på en banke 15-16 meter over Torsted Bæk, der tidligere var skel til Tyrsted sogn. Sognehuset ved siden af kirken er opført, hvor sognets skole lå tidligere.

Kør 100 m mod syd ad Ørnstrupvej og drej ned ad den stejle sti til venstre, ned i dalen og over på den anden side af bækken.

Her gik jernbanen, der fulgte den lange Torsteddal fra holdestedet i Torsvang og videre der, hvor Vedbæksvænget og Vedbæksalle ligger i dag.

Jernbane-stien
Stien er en af de få strækninger af banens forløb, der er bevaret som sti – og det er kun godt 600 m.

Hold til venstre
Her, hvor stien deler sig, forlader vi igen jernbanen, for stien til højre ender blindt.
Man kan evt. gå en tur hen og kigge, hvor banen gik og så gå tilbage, hvor vejen deler sig. Hold til venstre og kør ud til Ternevej. Drej til højre og kør ned for enden af vejen.

Ringvej Syd
Følg stien langs Ringvej Syd mod øst hen til den lille tunnel, der går under Ringvej Syd og over til Ørnstrup Møllevej.

Ørnstrup Møllevej
Ørnstrup Mølle lå ude ved Vejlevej lige syd for det nye kryds med Ringvej Syd.
Ved Ørnstrup Møllevej 27 lå Ørnstrup Ny Mølle – på bakken bag ejendommen.

Trinbræt Ørnstrup Møllevej 5,5 km
I 1936 anlagde man et trinbræt på marken ved Ørnstrup Ny Mølle.
Der var ikke det store kundeunderlag, så holdestedet var ikke meget benyttet.
Banen gik i kanten af det lave område inde på marken, og fortsatte over vejen i retning mod stationen i Ørnstrup.

Fortsæt ud til Ørnstrupvej og drej til venstre. Her er der en vid udsigt over markerne på begge sider af vejen.

Ørnstrup
I huset ved krydset i Ørnstrup boede smeden i sin tid. På modsatte hjørne ligger gården Karensminde.

Drej til venstre ad Dallerupvej.

Her ligger gården Horsholm på højre side og Store Ørnstrupgård til venstre.

Fortsæt hen til St. Ørnstrupgårdvej, der nu er privat, blind vej.

Ørnstrup Station 6,6 km
Her ude på marken nåede man den første station, når man kom fra Horsens. Bygningen er en udvidet formandsbolig med meget lidt plads. En lille ventesal, to små stuer og et kontor, hvor billetsalg, godsekspedition (meget beskeden) og med tiden også ekspedition af post skulle foregå.

Stationsbygningerne blev tegnet af ingeniør Clausen, Horsens.
De var beskedne og måtte senere udvides mange steder – men ikke i Ørnstrup.
Det var det mindst benyttede holdested.

Ørnstrup Station

I 1930-31 solgte man kun 1191 billetter herfra og 1030 hertil. Godstransporten var sjældent over 100 tons årligt.

Banen løb parallelt med vejen ind til stationen og fortsatte over til Dallerup Skov. Her lå der en overgang et skovløberhus, hvor banen gik ind i skoven, ligesom der stadig ligger et på sydsiden af skoven.

Fortsæt mod Dallerup.

Dallerup
En samling gårde, der ikke udviklede sig til en større landsby.
Her ligger – lidt hævet over den smukke sø – gårdene Fredensholm, Tranekær, Dallerupgaaard og Dallerup Søgård

Dallerup Sø
Søen er dyb med stejle sider. Den er opstået ved smeltningen af en dødisklump.
Klokkedal Å har sit udspring i søen og løber over forbi Uth og ned gennem Klokkedalen til sit udløb i Horsens Fjord ved Boller.
I 1940 blev der gravet en afvandingskanel, så vandstanden i søen blev sænket 1 meter.

I Jernalderen er der ofret våben i søen.
Her blev i 1800-tallet fundet sværdklinger, lanse- og spydspidser, hesteudstyr, dele af sværdgreb og sværdskedebeslag. I alt ca. 40 stykker våbenudrustning, hvoraf mange havde været udsat for bevidst ødelæggelse.

Fortsæt over Bjerrevej og til venstre ind mod Ringvej Syd. Tag evt. en afstikker op til Tyrsted Kirke.

Tyrsted Kirke
Kirkens skib og kor er en romansk frådstensbygning. Tårnet og våbenhuset er bygget til i senmiddelalderen.
I slutningen af 1800-tallet blev kirken delvist skalmuret med røde mursten, leveret af Stenderup Teglværk.
Holger Rosenkrantz til Boller fik i 1560 patronatsretten over kirken og den forblev under Boller indtil selvejet i 1921.

Kør ad cykelstien langs Rindvej Syd.

Rensdyrjægere
Ved arkæologiske udgravninger i 2017 fandt man spor efter rensdyrjægere, der har opholdt sig her for ca. 13.000 år siden. Klimaet var blevet varmere og gletsjerne smeltet. Jægerne har siddet her på kanten af et dødishul og tildannet flintredskaber og skåret mønstre i gevirerne fra deres nedlagte rensdyr.
Kulturen kaldes Brommekulturen og udstykningen får vejnavne efter den tid – bl.a. Brommevej, Dryasvej og Dværgpilen.

Følg cykelstien videre ind langs Ringvej Syd til det nye villakvarter ved Overmarksvej.
Her ved de første huse på venstre side af Overmarksvej lå banen.

Hvis man kigger mod nordvest kan man se en sti, hvor banen gik i sin tid.

Ved Overmarksvej følges cykelstien til venstre ud til volden langs ringvejen.

Drej til højre ved Ørnstrupvej og følg den tilbage til Torsted Kirke.

Hvor skal banen ligge?
Linjeføringen for Juelsmindebanen havde ligesom andre steder givet anledning til hidsige diskussioner.
Det store teglværk i Stenderup blev afgørende for valget af denne rute. Teglværket blev da også banens største godskunde. Imidlertid blev det så også en ganske øde strækning jernbanen løb hen over fra Horsens ud til Stenderup.
Først med tiden blev der basis for flere holdepladser på strækningen.