Hærvejen

Hærvejen

Hærvejsforløbet er at af Hedensted Kommunes kulturmiljøer.

Siden oldtiden har Hærvejsstrøget forbundet den nordlige del af Jylland med det nordtyske område. Hærvejen følger i store træk hovedvandskellet på den jyske højderyg. Færdslen har her undgået at skulle krydse moser og større vandløb.

De viste linjeføringer markerer både historiske vejforløb, hvor der ikke længere er mulighed for passage, og eksisterende tillempede forløb, hvor der er taget hensyn til ændringer ved vejkryds, vejudretning mv.

23 Hærvejsforløbet
Som grundprincip er det dog forsøgt at udpege nogle af Hærvejens mest fremtrædende forløb som de kan erkendes på ældre kort fra 1800-tallet, navnlig minorerede sognekort (ca. 1820) og de ældste målebordsblade fra Generalstaben (ca. 1870).

Hærvejens forløb har skiftet meget gennem tiderne, så Hærvejsstrøget mange steder strækker sig over et bredt område med mange parallelle vejspor.

Et ældre hulvejsspor løber parallelt med den nuværende hærvej - ved Dybdal Bæk passagen.
Et ældre hulvejsspor løber parallelt med den nuværende hærvej – ved Dybdal Bæk passagen.

Sårbarhed: De markerede Hærvejsforløb med nærmeste omgivelser er sårbare over for væsentlige nye og dominerende anlæg, samt ændringer af eksisterende grusbelægninger

Kilde: Kulturmiljøer i Vejle Amt 2005. Hærvejsforløbet har nr. 23.