Kirkebroen

Før 1769 var der ingen bro over bækken i Gl. Sole mose. Om vinteren kunne det være umuligt at komme over bækken og til kirke i Øster Snede.

Præsten, Johan Selmer, skaffede derfor tømmer og fik de lokale beboerne til at bygge en bro.

Om det skriver han selv i 1769:

”Denne Bæk er kun smal i sig selv og kaldes her Sole Grav, men kan være fra 20 til 30 Favne i Bredden, såsom den hele vinteren faar fuld Tilløb Vest fra, fra Hornstrup, Greis og Agersbøl Marker.
Den var i min Tid ganske upasabel, saa at hverken Børn eller gamle Folk kunne komme derover fra Solskov og Sole til Kirke fast hele Vinteren igennem, saalænge det var Tøvejr. Ja endog kørende og ridende kom ofte til Skade i Moradsen og Isen.
Jeg overtalede derfor ved en Cirkulæreskrivelse alle Godsejerne paa Tyrsbæk, Grundet og Agersbøl og Laage til at give hver Tømmer til en Bro, som under min Direktion og Assistance af formeldtede tvende Byers Beboere blev oprettet paa en opfylden Vase, vel 60 Alen lang.”

En favn er 1,88 m og en alen er 0,63 m – så træbroen var ca. 38 m lang.