Gram Mølle

Gram Mølle
Gram Mølle 1914/15

Se videoen fra dengang 4. klasse fra Rårup Skole kom forbi og Peter Jensen, der bor på møllegården, fortalte om Gram Mølle:

Gram Mølle

Mølleriet i Danmark blev liberaliseret i perioden 1825 til 1862. Dette gjorde, at mølleejerne ikke længere skulle have Rentekammerets tilladelse til at bygge en mølle, så i disse år blev der bygget mange møller hen over landet – også her på Gram Mark, hvor der lå en mølle fra 1868, til den blev revet ned i 1942.

Møllens ejere
Møllen blev bygget af Søren Peter Nielsen, som havde ejet Vester Bisholt Mølle i over 5 år. Søren Peter var uddannet tømrer, og han købte i 1867 en gård i Ravnholt med et tilhørende stykke jord, som lå i Gram ejerlav. Her begyndte han at opføre en hollandsk, 8-kantet vindmølle med navnet Minesminde. Møllen blev forsikret i 1868. Han solgte møllen i 1874 til Knud Jensen, som indtil da havde været forpagter af Rårup Mølle. Knud Jensen solgte i 1885 møllen til Hans Møller Nielsen, som kom fra Røde Mølle. I 1901 købte Marius Sørensen Tander møllen. Tander var udlært på Tyrsted Mølle, og han havde møllen frem til 1935, hvor Just Jørgen Jørgensen købte den. Just var svigersøn til Tander og havde arbejdet på Eriknaur Mølle. Jordstykket, hvor møllen har ligget, blev i 1987 solgt til de nuværende ejere Helle Munkholm og Peder Jensen.

Gram Mølle

Om møllen
Af forsikringsoplysningerne fremgår det, at møllen var en hollandsk vindmølle, hvilket betyder, at det kun er møllehatten, der drejes efter vinden. Den var 8-kantet. Grundmuren, som var 2½ sten sat i kalk, var 4 ¼ alen høj (= 2,66 m) høj. Møllens overdel var lavet af fyr med tegltag. Hatten lavet af eg med asfalttag. Møllen var tre etager høj. På 1. etage stod en pillesten og 2 kværne. På 2. etage 4 malesten og på 3. etage aksler, perse og kamhjul. Krøjeværkets hjul var af jern, og galleriet var lavet af fyr. Vingerne 2 stk af 19 meters længde. Møllen blev forsikret for 3.410 rigsdaler.

Møllens drift
Som for alle andre vindmøller i Danmark var Gram Mølles storhedstid, fra den blev bygget og så indtil starten af 1900-tallet, hvor en del større gårde fik sat en klapsejler op på taget af laden til at trække tærskeværket, kværnen, roeskæreren m.m. Lige efter første verdenskrig kom der elektricitet til Rårup Sogn, og arbejdsopgaverne for møllerne blev færre.

Vindmøllerne kunne, som navnet siger, kun arbejde, når det blæste. For at kompensere for dette fik Gram Mølle i 1898 installeret en Gideon glødehoved råoliemotor fra Horsensfabrikken Rud Kamper og Jørgensen. Denne motor blev i 1935/36 erstattet af 25 hk Mias motor fra Møller og Jokumsen i Horsens.

I 1942 var vingerne forsømte og ubrugelige, og møllen blev revet ned. Det fortælles, at Marius Tander overværede nedrivningen med tårer i øjnene.

    En epoke var forbi.

Gram Mølle 1914/15
Gram Mølle 1914/15

Skrevet af PE Jeppesen i oktober 2016. Kilde: Tiden før den grå Ferguson, 2011 på Glud Museum Forlag, samt oplysninger indsamlet af Anne Kirketerp