Rask Hovedgård og husmandskoloni

Rask Hovedgård og husmandskoloni

Rask Hovedgård og husmandskolonien Skovby et et af Hedensted Kommunes kulturmiljøer (nr. 89).

Rask Hovedgård er bygningsfredet.

Rask Hovedgård

Den er kendt siden 1493 og i 1922 blev hovedgårdsjorden udstykket til statshusmandsbrug. Hovedgården ligger på et fredet voldsted med bro og vandfyldte grave på fire sider.

Hovedgårdens forgænger, Boringholm voldsted, ligger syd for Rask Skov (se nedenfor).

Hovedbygningen ombygget i 1724 og igen i 1840-41 efter en brand. Den består af midterfløj med kvist og to sidefløje.

Efter frasalget af jorden blev hovedbygningen i 1922 indrettet til rekonvalescenthjem, hvilket eksisterede til 1990. Nu er gården overgået til privateje. Sidefløjen mod vest har en overgang rummet en privatskole, oprettet 1924, og fungeret som forsamlingslokale.

Skovby
Skovby husmandskoloni består af 38 brug, der blev oprettet af Skanderborg Amts udstykningsforening i 1922 efter opkøb af hovedgårdsjorden året før.
Husene koncentrerer sig som perler på en snor langs vejene øst og nord for hovedgården.

Skovby

Ejendommene er i Bedre Byggeskik stil. For at få statslån til køb af det nye brug skulle det opføres enten efter godkendt tegning eller af godkendt stedlig bygmester. Flere har udhuse bygget af kampesten, fx ”Vængebo“, som tidligere har tilhørt hovedgården, men kolonien fremstår generelt noget uhomogen pga. ombygninger mv.

Husmandssted

Rask Skov
Skoven, tidligere kaldet Vesterskov, omkranses af markante stendiger. Den østlige del mod Rask Mølle er først tilplantet i 1800-tallet, hvilket afspejles af et ældre fredskovsdige, der i dag løber inde i skoven.

Inde i skoven findes også en koncentration af stenrækker som markskel. Skoven indeholder desuden fire fredede og syv overpløjede gravhøje samt cykelsti på jernbanedæmningen fra Rask Mølle-Ejstrupholm-banen nedlagt 1960.

Boringholm
I den udtørrede Boring Sø ligger Boringholm voldsted. Her stod en borg, der indtil 1365 tilhørte adelsslægten Brok, hvor den blev overtaget af kronen. Holmen er udgravet i 1906-16 med fund af bl.a. borghuse, husdyr, skjold, sværd, et træben og skår af fornemt fransk lertøj fra 1300-tallet. Voldstedet er fredet og ejes af staten.

Mellem Rask Skov og Boring Sø ligger det nedlagte Rask Savværk.
Savværket afløste omkring 1930 Rask Teglværk, der blev etableret ca. 1870. Savværksgrunden indeholder store produktionsbygninger, skæretårne og lagerhaller.
Flere element- og gasbetonbygninger fra 1970’erne.

Sårbarhed: Hovedgården og husmandskolonien er sårbar overfor ændringer i arkitektur, veje, hegn, diger og omgivelser.
Gravhøje,marksystemer og diger er sårbare overfor terrænændringer og maskinel skovdrift.
Voldstedet er sårbart overfor terrænændringer, vandstandsændringer og tilgroning.

Kort

Tekst og billeder fra “Kulturmiljøer i Vejle Amt, 2005”. Rask Hovedgård og husmandskoloni har nr. 89.